තෙතඟු කවි Thethagu Kawi

 පිහිල්ල ලග ගලේ සිටන් බලාන් සිටිනවාත් තෙතඟු
අලංකාරයෙන් සුලගට මල කැරකෙනවාත් තෙතඟු
බඹරැ ඇවිත් මල වටකර නාද කරනවාත් තෙතඟු
මෙරන් මෙතට මල අඹරට උඩින් පෙනෙනවාත් තෙතඟුඑමල් වනේ වන මුදුනේ වන මල් පිපිලාත් තෙතඟු
මල මුදුනේ බමරු ගනේ මල් පැණි බීලාත් තෙතඟු
මද පවනේ සුවද ගෙනේ දස අත පතත් තෙතඟු
වන සිහිනේ දුටු දනගේ මන නෙත් තුටුකලත් තෙතඟුසිංදු කියන අපි සැම දෙන කැලණිය වැදලාත් තෙතඟු
ධාතු සොදට පෙති පිළිමත් දෝතින් වැදලාත් තෙතඟු
ස්වර්ණ හංස තිලකේ සිරිපාදය වැදලා ත් තෙතඟු
එන මෙත්තේ බුදුන් දකිමු සිරි පා වැදලා ‍ තෙතඟුතෙතඟු කවි - thathagu kavi

තෙතඟු කවි Thethagu Kawi

තෙතඟු කවි thethagu kawi thethagu kawi thethagukawi thethagu kawi thethagukawi thethagu kavi thethagukavi thethagu kavi thethagukavi

Thethagu Kawi, ThethaguKawi, thethagu kawi, thethagukawi, Thethagu Kavi ,ThethaguKavi, Thethagu Kavi ,Thethagukavi

තෙතඟු කවි thethagu kawi thethagu kawi thethagukawi thethagu kawi thethagukawi thethagu kavi thethagukavi thethagu kavi thethagukavi

තෙතඟු කවි Thethagu Kawi
තෙතඟු කවි Thethagu Kawi

තෙතඟු කවි Thethagu Kawi තෙතඟු කවි thethagu kawi thethagu kawi thethagukawi thethagu kawi thethagukawi thethagu kavi thethagukavi thethagu kavi thethagukavi Thethagu Kawi, ThethaguKawi, thethagu kawi, thethagukawi, Thethagu Kavi ,ThethaguKavi, Thethagu Kavi ,Thethagukavi