උඩැක්කි කවි Udakki Kawi

ගුත්තිල නම් පෙර ඉසුරුගෙ   කුමරූ

විත්තිය පෙර සිට පැවසූවේ    කවුරූ

සත්තිය ඇති ලෙස කීවෝ      කවුරූ

උඩැක්කිය මෙලොවට දුන්නේ කව්රූ

 

පෙර සම්මතයේ ගැසූ        උඩැක්කිය

සතර වරම් සැම දෙවිම        සාක්කිය

මංගල මොහොතට සැදුණු  උඩැක්කිය

ගුරුනි අතට දෙන් මෙදා    උඩැක්කිය

 

බුදු වුණ දා සිට ගැසූ          උඩැක්කිය

ඒ බුදු මඟුලට වැයූ            උඩැක්කිය

සැම සත වෙත ගෙන පෑව    උඩැක්කිය

අවසර ගෙන වයමුය මේ      උඩැක්කිය

 

වියතින් කොච්චර දැයි       මැනගන්නේ

අගලින් කොච්චර දැයි       මැනගන්නේ

පෙනුමෙන් කොච්චර දැයි   මැනගන්නේ

කියවයි ඇදුරනි සම වැඳ          ගන්නේ

 

නිත්තේ වියතින් මැන තුනගුල       කෙඳ

සත්තේ කඩ ලියවා විස්කම්           කෙඳ

නිත්තේ තොරතුරු අහපන් සබ        මැඳ

ඇත්තේ නැත නුඹෙ ගුරුනට මෙම     පදඋඩැක්කි කවි - udekki kavi

උඩැක්කි කවි Udakki Kawi

උඩැක්කි කවි udakki kawi udakki kawi udekkikawi udakkikavi udakki kavi udekke kavi

Udakki Kawi, UdekkiKawi, Udakkikavi, Udakki Kavi,Udekke kavi

උඩැක්කි කවි udakki kawi udakki kawi udekkikawi udakkikavi udakki kavi udekke kavi

උඩැක්කි කවි Udakki Kawi
උඩැක්කි කවි Udakki Kawi

උඩැක්කි කවි Udakki Kawi උඩැක්කි කවි udakki kawi udakki kawi udekkikawi udakkikavi udakki kavi udekke kavi Udakki Kawi, UdekkiKawi, Udakkikavi, Udakki Kavi,Udekke kavi