පුංචි එවුන් ‍රැසක් එකතු වූ විට දැවැනැන්තයෙකු මෙල්ල කල හැක. Punchi Ewun Rasak Ekathu vu Wita Dawanthayeku Mella Kala Haka

 

 

                      වනයේ වාසය කල දැවැන්ත ඇතෙකු අන් සතුන්ට මහත් හිරිහැරයක් වුණා.දුටු දුටු සතුනට පහර දීමටත් ගස් උඩ ඇති කුරුලු කූඩු කඩා දැමීමටත් මේ ඇතා පුරුදු වී සිටියා.

 

                       දිනක් ගසක අත්තක බැද තිබූ මී වදයක් දුටු ඇත ඒ අත්ත කඩා දැමීමට සැරසුණා. ඒත් එහි සිටි නායක මී මැස්සි ඇතා ළගට ඇවිත් අපගේ නිවහන කඩා නොදමන ලෙස ඉල්ලා සිටියා.නුඹලගේ  ''ගුමු ගුමු'' නාදය මා ඇසීමට කැමති නැතැයි කී, ඇතා හොඩය ඔසවා පහලට ඇද අත්ත කඩා දැම්මා.

 

                           කෝපයට හා වේදනවට පත් මී මැස්සන් කුමක් කරන්නදැයි  මී මැසි ‍රැජිනගෙන් විමසුවා. ''ඇතාගේ ගොරෝසු හමට අපේ විශ දළ නොදැනෙයි. උගේ කන හා හොඩවැල තුලට රිංගා පහර දෙමු.''

 

                           ‍රැජිනගේ තීරණයට එකගව මී මැස්සන් පොකුරු පිටින් විත් පහර දෙන්නට වුණා.වදනාව දරා ගත නොහැකි වූ ඇතා මරහඩ දෙමින් කැලයේ ඒ මේ අත දිව ගියා. අවසානයේ කන්දකින් පහලට වැටී ඌ මිය ගියා.උපමා කතා - upama katha

ඇතෙකු සහ මී වදය - උපමා කතා Atheku Saha Mee Wadaya - Upama Katha

ඇතෙකු සහ මී වදය - උපමා කතා atheku saha mee wadaya - upama katha atheku saha mee wadaya - upama katha atheku saha mi wadaya - upama katha ateku saha mee wadaya - upama kata ateku saha mee vadaya - upamakatha atheku saha mee wadhaya - upamakata ateku saha mi vadaya - upama katha ateku saha mi vadaya - upama kata

Atheku Saha Mee Wadaya - upama katha, atheku saha mi wadaya - upama katha, ateku saha mee wadaya - upama kata, ateku saha mee vadaya - upamakatha, atheku saha mee wadhaya - upamakata, ateku saha mi vadaya - upama katha, ateku saha mi vadaya - upama kata

ඇතෙකු සහ මී වදය - උපමා කතා atheku saha mee wadaya - upama katha atheku saha mee wadaya - upama katha atheku saha mi wadaya - upama katha ateku saha mee wadaya - upama kata ateku saha mee vadaya - upamakatha atheku saha mee wadhaya - upamakata ateku saha mi vadaya - upama katha ateku saha mi vadaya - upama kata

ඇතෙකු සහ මී වදය - උපමා කතා Atheku Saha Mee Wadaya - Upama Katha
ඇතෙකු සහ මී වදය - උපමා කතා Atheku Saha Mee Wadaya - Upama Katha

ඇතෙකු සහ මී වදය - උපමා කතා Atheku Saha Mee Wadaya - Upama Katha ඇතෙකු සහ මී වදය - උපමා කතා atheku saha mee wadaya - upama katha atheku saha mee wadaya - upama katha atheku saha mi wadaya - upama katha ateku saha mee wadaya - upama kata ateku saha mee vadaya - upamakatha atheku saha mee wadhaya - upamakata ateku saha mi vadaya - upama katha ateku saha mi vadaya - upama kata Atheku Saha Mee Wadaya - upama katha, atheku saha mi wadaya - upama katha, ateku saha mee wadaya - upama kata, ateku saha mee vadaya - upamakatha, atheku saha mee wadhaya - upamakata, ateku saha mi vadaya - upama katha, ateku saha mi vadaya - upama kata