ඇතෙකු සහ මී වදය - උපමා කතා Atheku Saha Mee Wadaya - Upama Katha
කොටියා සහ හාවා - උපමා කතා Kotiya Saha Hawa - Upama Katha