වස් කවි Was Kawi

අපාදුක සොරකමින් පැමිණෙන නොදත් අනුවන ජඩයෙකා

උපා බලමින් මගේ ඉඩමේ තිබුණ පලගත නොව සැකා

කපා වතු තැන ගත් සොරා දැක අල්ලමින් මහසොන් යකා

දෙපා උගෙසිද රමා බිලිගත් දැඩි මුණ්‌ඩ දෙවි අනතකා
වාහනේ එරන් මයුරට නැගී පෙර

පාමිනේ උතුන් තෙදබල කඳ කුමර

සෑසනේ බලා දිවනෙත් ලමින් බර

දීහෙනේ නසන් රඹකැන කැපූ සොර

 

 

 

නිතිනා මිනි දමන සොහොනෙහි රැක සිටින

පොරනා ජයසේන දැන්නම මහසෝන

අගුනා අඟන රන් මැනිකා දැක නෙතින

රැගෙනා බාර අපහට සුබසෙත සදන

 පවරා හූනියම් දෙවියනි තෙදනුහස

කුරිරා නොයෙක්‌ රන්මැණිකා නම් දිගැස

මෙවරා අපට කරනා වෙහෙස දැක ඇස

නොහැරා අදම මෙගමින් එලවන් නොලස

 

 

නීලගත කඳ කුමරු බුධරවි අමරගුරු කිවි දිවයුරා

නාලනා බඩ පනිඳු අසුරිඳු චන්ද්‍රසේකර සෙනසුරා

කාලහුය බැඳි අනගි සරසවි සෝමනෙක බැඳි මංගරා

තාලමරුබිය දෙවත් සතියට නසන් ඩැක්‌කිය ගත් සොරා

 

 

ගසා ඩැක්‌කිය සුද්ද තාලන් අල්ලමින් සබයේ බලා සිට

වසා දුජනෙක්‌ අරුන් ඩැක්‌කිය ගියයි උගෙ තෙද බලය පා සිට

මෙසා නරලත් දෙවිඳු බලයෙන් තාල තිබුමට ලැබුණි කදිමට

ගසාපන් සෙනසුරෝ සිරසට දුනුමුඩා කෑ ජම්බු විලසට

 

 

බඳින බඳින වැර හැර පට කැඩීයන්
තබන තබන පය ලිස්‌සා වැටී යන්
කපන කොටන මන්නේ ලේ ගෑවීයන්
මට රා නුදුන් තෝ ගහමුල වැටීයන්

 

 

පනිදු රුපු නැගී දද බැඳ තඹර සිළු
විරිදු දිත අරණ තෙද නළිනි කළ අළු
දළිඳු නෑ නිඳුනි හිම වත තෙදිය මුළු
පසිඳු ඔබෙ සරණ දැකුමට මසිත අළුවස් කවි - was kavi

වස් කවි Was Kawi

වස් කවි was kawi was kawi waskawi waskawi waskavi vaskawi vaskawi vaskawi vas kawi vas kavi

Was Kawi, WasKawi, Waskawi, Waskavi, vaskawi, vaskawi, VasKawi, Vas Kawi, Vas Kavi

වස් කවි was kawi was kawi waskawi waskawi waskavi vaskawi vaskawi vaskawi vas kawi vas kavi

වස් කවි Was Kawi
වස් කවි Was Kawi

වස් කවි Was Kawi වස් කවි was kawi was kawi waskawi waskawi waskavi vaskawi vaskawi vaskawi vas kawi vas kavi Was Kawi, WasKawi, Waskawi, Waskavi, vaskawi, vaskawi, VasKawi, Vas Kawi, Vas Kavi