වසන්තයට පූදින්නට
පෙරුම් පුරන මල් කැකුළක්
පෙමින් හිරු කිරණ විඳිනට
බලා ඉන්නවා..

ලපළු තුරු ලතා සිඹ සිඹ
දුවන සිහිල් මදපවනට
මල් කැකුළ සෙමින් රහසින්
සිතැඟි කියනවා...

වසන්තය ලඟයි, නෑ දුර
ඉදින් ඉවසනුව කැකුළිය
සෙමින් මුමුණමින් මදනල
දුරක ඇදෙනවා...

වසන්තය අරන් හිරු එන
අළුත් නැකතකින් මල්වර
වෙන්නෙමැයි සිතා ඉවසා
පියුම හිඳිනවා...නිසදැස් - Nisades

වසන්තයට පූදින්නට wasanthayata pudinnata

වසන්තයට පූදින්නට wasanthayata pudinnata

වසන්තයට පූදින්නට wasanthayata pudinnata

වසන්තයට පූදින්නට wasanthayata pudinnata

වසන්තයට පූදින්නට wasanthayata pudinnata
වසන්තයට පූදින්නට wasanthayata pudinnata

වසන්තයට පූදින්නට wasanthayata pudinnata වසන්තයට පූදින්නට wasanthayata pudinnata වසන්තයට පූදින්නට wasanthayata pudinnata