වී කවි Wee Kawi

 

 

සුදු හා නිල් බළල්මාන අයුරම්බොබ සුදු                                හීනටි

සුදු දුරු කහ ඇල් කළු වී සුලසහ කළු                                    හීනටි

සුදු වල මරියම් මුන්නැස් වී සහ මඩ                                      හීනටි

සුදු මානික්කන් රතු මානික්කන් සහ ගම්බොඩ                       හීනටි

 

 

සුදු මානික්කන් හා නිල් කොත්තමල්ලි                       දෙවරැද්දිරි

කලු දුරු මහ හොඩරවාල ගිරයෙද මහ                         දෙවරැද්දිරි

කළු කොස් ඇට ඇල් මුතු සම්බා වී රට                       දෙවරැද්දිරි

කළු මුරුංගා සුදු මුරුංගා මඩහැල් අන්                         දෙවරැද්දිරි

 

 

ඉල්ලලා බිල්ලලා ගෙනා බුලත් මොකට නිකම් කා                දමත්ද

ඉල්ලලා බිල්ලලා ගෙනා බෝල මොකට නිකම් රැලි              දමත්ද

ඉල්ලලා බිල්ලලා ගෙනා වළලු මොකට නිකම් කෑ               දෙවත්ද

ඉල්ලලා බිල්ලලා කවි කීවට නෑනලා කරඟෙට                    කපත්ද

 

 

හෙට්ටි ගෙදර මා යනකොට පෙට්ටි                           පුරනවා

කීන කඳන් ඉරන තැනට මැණිකෙ                             දුවනවා

කීන පුටුව යට ඉදගෙන කුමරු                                   අඩනවා

අකිල චග් කිල කිල පොහ් අකිල චග් කිල කිල             පොහ්

 

 

මගේ පුතුගේ කුකුළායේ

වැට උඩ ඉඳ අඩලායේ

වැල් පොටකින් බැඳලායේ

පුතේ කොයිද කුකුළායේ