ශ්‍රී ලංකා දින දර්ශණයක්  මෘදුකාංගයක් ලෙස - Ceylon Calendar 2016 Sri Lanka

දයාබර ශ්‍රී ලංකිකයිනි,

ඔබ සතු ජංගම දුරකථනයේ,
-ශ්‍රී ලංකාවටම ආවේණික වු දින දර්ශනයක් තිබේද..?
-තිබේනම් එහි, මේ වසරට අදාල වන්නා වු පෝය නිවාඩු දින, වාණිජ නිවාඩු දින හා අනෙකුත් විශේෂ දින සටහන්ව තිබේද..?

ඒ සියල්ලම අඩංගු ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනිකවූ දින දර්ශණයක් ජංගම දුරකථන මෘදුකාංගයක් ලෙස දැන් ඔබට නොමිලේම ලබා ගත හැක. තවද 2016 වර්ෂයට අදාල වන්නාවු මෙම මෘදුකාංගයේ සිංහල, ඉංග්‍රීසි හා දෙමළ යන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානතම භාෂා ත්‍රිත්වයෙන් සමන්විතය.

විශේෂයෙන්ම අලුත් මෘදුකාංගය සමග ඔබට ඔබගේ දුරකතනයේ ඇති Events/Appointments හා ඔබගේ Google කැලැන්ඩරයේ ඇති Events/Appointments වල තොරතුරු Ceylon Calendar මෘදුකාංගයේ සටහන්ව ඇති දින සමග සැසදිය හැකි අතරම ඔබගේ ඉදිරි වැඩහටහන් කලමනාකරණය කරගත හැකි වේ.

"ශ්‍රී ලංකාවේ පෝයදින, බැංකු හා අනෙකුත් විශේෂ දින සටහන් වු, විශේෂිත කැලැන්ඩරයක්"

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fltech.ceyloncalendar

මෙතනින් ඇප් එක ලබාගන්න


Welcome to all proud Sri Lankans and Visitors. Ceylon Calendar is one and only Sri Lanka pure standard calendar mobile application. The calendar Mobile app has marked all Public Holidays, Poya Days and Mercantile Holidays with other special dates. You can add an event tap on the date.

- As well as new version application has a Fast update notification system with Google Cloud Messaging.
- Events/Appointments syncing with device calendar and Google Calendar.

And specially,
Google play has many fake and copy applications like Ceylon calendar app. So that application developers has been putting some bad comments and unacceptable comments to fall down this app. So we kindly ask of you please check other users comment and screenshots.