ඔබ කවදා හෝ Windows හි ගොනු මැකීමට නොහැකි වී තියෙනවා, හා වැඩසටහනේ එය භාවිතා කරන දේ හඳුනා ගැනීමත් නොහැකි නම්, Unlocker විසඳුම. මෙම වින්ඩෝස් දෝෂ පණිවිඩ ඔබ කවදා හෝ දැක තිබෙනවාද?

Unlocker

  • Cannot delete folder: It is being used by another person or program
  • Cannot delete file: Access is denied
  • There has been a sharing violation.
  • The source or destination file may be in use.
  • The file is in use by another program or user.
  • Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use.


Unlocker හැකි! ෆෝල්ඩර හෝ ගොනු හා තේරීම් Unlocker හුදෙක් දකුණු-ක්ලික් කරන්න. ෆෝල්ඩර හෝ ගොනුව අගුලු දමා තිබේ නම්, සේප්පු අලුත් කවුළුවක් ලැයිස්තුගත දිස් වනු ඇත. සරලව Unlock සියලු ක්ලික් කරන්න සහ ඔබ සිදු කරන්නේ!