සැමට සැමවිට ප්‍රථමාධාර දැනුම - ප්‍රථමාධාර ගැන Phone එකට App එකක් Prathamadara

ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුසය විසින් ප්‍රථමාධාර සදහා නිපැයුණු මේ යෙදුම ඔබගේ ජිවිතයට ඉතාමත් අවශ්‍ය දැනුමක් ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත. මෙය ඔබ විසින් ප්‍රථමාධාර පිලිබඳ තමන්ගේ දැනුම දියුණු කිරීමට යොදා ගත හැකි අනර්ග මෙවලමකි.

යොමුව පහතින්

මෙතනින් ඇප් එක ලබාගන්න - Get This App - Click Now

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.gdpc.lka