ලෝකයේ ආන්දෝලනයට ලක්වූ ප‍්‍රිස්මා යෙදවුම ඇන්ඩ්‍රොයිඞ් වලට -

Prisma is now available to everyone on Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neuralprisma

පසුගිය දින කිහිපයේ ලොව පුරා විලාසිතාවක් බවට පත්වූ ප‍්‍රිස්මා නමැති ඡායාරූප හැඩගැන්වීමේ ජංගම දුරකථන යෙදවුම (ඇප්) ඇපල් අයි ෆොන් වලට පමණකත් පැවති සීමාව පසුකරමින් ලොව බොහෝ දෙනා අතර පරිශීලනය වන ඇන්ඩ්‍රොයිඞ් දුරකථනවලටද පාවිච්චි කළ හැකි ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත.


 

ඊයේ (24) සිට ඇන්ඩ්‍රොයිඞ් දුරකථන වලට එය ලැබී තිබීමෙන් පසු විශාල පිරිසක් ක‍්‍රියාත්මක කරවන නිසා අධික සර්වර තදබදයක් හටගෙන තිබෙන අතර එම යෙදවුම මගින් ඡායාරූප සංස්කරණයට තරමක් වේලාව ගන්නා බවද කියැවුණා. කෙසේ වෙතත් පසුව එය වෙනස්වන බවද තාක්ෂණික වෙබ් අඩවි පැහැදිලි කර ඇත.
එහි යොමුව පහතින්

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neuralprisma

Prisma

the turn-your-photos-into-paintings app that’s been blowing up over the past few weeks, is now launching on Android in full form. That means you no longer need a beta invite, and can download it straight off the Google Play Store.

 

The app has only been available in beta form on Android for about five days, so this is a surprisingly quick turnaround. Then again, Prisma probably wants to take advantage of its current momentum as much as possible – especially amid rumors it might be acquired.