ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය කාලසටහන ඔබේ ජංගම දුරකථනයට Sri Lanka Train Schedule

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය කාලසටහන ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන අතුරු මුහුණත හරහා ලංකා ද්වාරය සම්බන්ධ වන රාජ්ය, ඉ-සේවා සේවා ලබා දීමේ වැඩසටහන යටතේ සංවර්ධනය කෙරේ.

මෙම යෙදුම මගින් ඔබට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව දුම්රිය කාලසටහන සහ ප්රවේශපත් මිල තොරතුරු ලබා ගත හැක. මෙම යෙදුම Bhashitha Nandun ගමගේ විසින් ICTA ආයතනය ශ්‍රී ලංකාව සඳහා දියුණු කරන ලදී.

 

එහි යොමුව පහතින්

https://play.google.com/store/apps/details?id=lk.icta.mobile.apps.railway

මෙතනින් ඇප් එක ලබාගන්න

Sri Lanka Train Schedule application is developed under the initiative of delivering government e-services which are connected to Lanka Gate through smart phone mobile interface.

From this application you can get Train Schedule and Ticket Price information from Sri Lanka Railways. This application is developed for ICTA Sri Lanka by Bhashitha Nandun Gamage.