ඳ  -  ඟ  -  ඦ  -  ඬ අකරු ටයිප් කරන්නෙ කොහොමද ?  Unocode Type Karanne Kphomada

දකුණු අත පැත්තේ ඇති  Alt Key සමඟ අදාල අකුර තද කරන්න.

Alt + o = ඳ

Alt + .  = ඟ

Alt + x =  ඬ

Alt + c = ඦ

ඳ  -  ඟ  -  ඦ  -  ඬ අකරු ටයිප් කරන්නෙ කොහොමද ?  Unocode Type Karanne Kphomada