ගොටුකොල වගාව gotukola wagawa
Belpaper බෙල් පෙපර්
Lucky Plant pela -  ලකී ප්ලාන්ට් ගැන
කන්කුන් වගාව kankun wagawa
නිවිති වගාව nivithi wagawa
තේ වගාවේ මූලික පියවරයන්.tea wagawa mula sita

hathu wagawa බිම්මල්[හතු] වගාව ඔබ දන්නවාද?
Views 2615
Wana Wagawa වන වගාව
Views 1886
Heen Wagawa හේන් වගාව
Views 31570
Gewathu Wagawa ගෙවතු වගාව
Views 50957
China Goraka චීන ගොරකා
Views 535
Aththana අත්තන
Views 2043
Hathawariya හාතාවාරිය
Views 2711
Kaju කජු
Views 1948
Rooga saha Paliboda රෝග  සහ පලිබෝධ
Views 1880
Mudu Pulli Wairas Roogaya මුදු පුල්ලි වෛරස් රෝගය
Views 1765
Maduru Mardanayata Baktiriyawak මදුරු මර්දනට  බැක්ටීරියාවක්
Views 1017
Maduruwangenma Rasayanikayak මදුරුවන්ගෙන්ම රසායනිකයක්
Views 1306
Kappadu Kiytha කප්පාදු කියත(Pruning saw)
Views 1260
Badda Pihiya බද්ධ පිහිය (Budding Knife)
Views 1631
Sawal සවල්
Views 1296
Rekkaya රේක්කය
Views 1821
Lucky Plant pela -  ලකී ප්ලාන්ට් ගැන
Views 536
Anthurium ඇන්තුරියම්
Views 7175
Iksora ඉක්සෝරා
Views 2067
Okid Situwema  ඕකිඩ් සිටුවීම
Views 5268
Belpaper බෙල් පෙපර්
Views 479
kohila walak gewaththama sadagamu කොහිල වලක් ගෙවත්තේම සාදාගනිමු
Views 374
thakkali gewaththa waga karamu ගෙවත්තේ තක්කාලි වගාව
Views 674
Karapincha රසකාරකය කරපිංචා
Views 1862
Aligata Peera pela badda karana hati අලිගැට පේර බද්ධ කරන හැටි
Views 300
Badda Rabutan බද්ධ රඹුටන්
Views 1850
Annasi අන්නාසි
Views 1679
Wel Dhodam Wagawa වැල්දොඩම් වගාව
Views 3576
Kukul Palanaya කුකුල් පාලනය
Views 3230
Uru Palanaya ඌරු පාලනය
Views 22942
Kukulu Palanaya කුකුළු පාලනය
Views 4308
Gawa Palanaya ගව පාලනය.
Views 30350
Pol Idam Wala Gammiris පොල් ඉඩම්වල ගම්මිරිස්
Views 3714
Puwak පුවක්
Views 2411
Sulu Apanayana Boga සුළු අපනයන බෝග
Views 2949
Kokowa කොකෝවා
Views 1548
Arthapal Wagawa අර්තාපල් වගාව
Views 37309
Magngnokka මඤ්ඤොක්කා
Views 26721
Innala ඉන්නල
Views 1406
Buthsarana බුත්සරණ
Views 1526
තේ වගාවේ මූලික පියවරයන්.tea wagawa mula sita
Views 271
Parisara Hithakami Waga Bimak පරිසර හිතකාමී වගා බිමක්
Views 2468
Pasa Rahithawa Waga Karamu පස රහිතව වගා කරමු
Views 6526
Kabanika Gowithana  කාබනික ගොවිතැන
Views 24604
Wee Wagawa වී වගාව Vee Wagawa
Views 3745
Tee Wagawa තේ  වගාව
Views 2560
Wee Gowithana වී ගොවිතැන
Views 2377
Thee Karmanthaya තේ කර්මාන්තය
Views 1513
ගොටුකොල වගාව gotukola wagawa
Views 369
කන්කුන් වගාව kankun wagawa
Views 659
නිවිති වගාව nivithi wagawa
Views 570