ගොටුකොල වගාව gotukola wagawa
Belpaper බෙල් පෙපර්
Lucky Plant pela -  ලකී ප්ලාන්ට් ගැන
කන්කුන් වගාව kankun wagawa
නිවිති වගාව nivithi wagawa
තේ වගාවේ මූලික පියවරයන්.tea wagawa mula sita

hathu wagawa බිම්මල්[හතු] වගාව ඔබ දන්නවාද?
Views 3032
Wana Wagawa වන වගාව
Views 2076
Heen Wagawa හේන් වගාව
Views 32363
Gewathu Wagawa ගෙවතු වගාව
Views 53004
China Goraka චීන ගොරකා
Views 794
Aththana අත්තන
Views 2283
Hathawariya හාතාවාරිය
Views 2928
Kaju කජු
Views 2172
Rooga saha Paliboda රෝග  සහ පලිබෝධ
Views 2102
Mudu Pulli Wairas Roogaya මුදු පුල්ලි වෛරස් රෝගය
Views 1960
Maduru Mardanayata Baktiriyawak මදුරු මර්දනට  බැක්ටීරියාවක්
Views 1122
Maduruwangenma Rasayanikayak මදුරුවන්ගෙන්ම රසායනිකයක්
Views 1437
Kappadu Kiytha කප්පාදු කියත(Pruning saw)
Views 1438
Badda Pihiya බද්ධ පිහිය (Budding Knife)
Views 1776
Sawal සවල්
Views 1434
Rekkaya රේක්කය
Views 2023
Lucky Plant pela -  ලකී ප්ලාන්ට් ගැන
Views 1047
Anthurium ඇන්තුරියම්
Views 8132
Iksora ඉක්සෝරා
Views 2308
Okid Situwema  ඕකිඩ් සිටුවීම
Views 5849
Belpaper බෙල් පෙපර්
Views 1105
kohila walak gewaththama sadagamu කොහිල වලක් ගෙවත්තේම සාදාගනිමු
Views 651
thakkali gewaththa waga karamu ගෙවත්තේ තක්කාලි වගාව
Views 1155
Karapincha රසකාරකය කරපිංචා
Views 2046
Aligata Peera pela badda karana hati අලිගැට පේර බද්ධ කරන හැටි
Views 541
Badda Rabutan බද්ධ රඹුටන්
Views 2124
Annasi අන්නාසි
Views 1888
Wel Dhodam Wagawa වැල්දොඩම් වගාව
Views 4057
Kukul Palanaya කුකුල් පාලනය
Views 3789
Uru Palanaya ඌරු පාලනය
Views 23574
Kukulu Palanaya කුකුළු පාලනය
Views 5018
Gawa Palanaya ගව පාලනය.
Views 31569
Pol Idam Wala Gammiris පොල් ඉඩම්වල ගම්මිරිස්
Views 4150
Puwak පුවක්
Views 2646
Sulu Apanayana Boga සුළු අපනයන බෝග
Views 3240
Kokowa කොකෝවා
Views 1693
Arthapal Wagawa අර්තාපල් වගාව
Views 38165
Magngnokka මඤ්ඤොක්කා
Views 27501
Innala ඉන්නල
Views 1559
Buthsarana බුත්සරණ
Views 1657
තේ වගාවේ මූලික පියවරයන්.tea wagawa mula sita
Views 542
Parisara Hithakami Waga Bimak පරිසර හිතකාමී වගා බිමක්
Views 2749
Pasa Rahithawa Waga Karamu පස රහිතව වගා කරමු
Views 7574
Kabanika Gowithana  කාබනික ගොවිතැන
Views 25363
Wee Wagawa වී වගාව Vee Wagawa
Views 4203
Tee Wagawa තේ  වගාව
Views 2944
Wee Gowithana වී ගොවිතැන
Views 2701
Thee Karmanthaya තේ කර්මාන්තය
Views 1649
ගොටුකොල වගාව gotukola wagawa
Views 1040
කන්කුන් වගාව kankun wagawa
Views 1200
නිවිති වගාව nivithi wagawa
Views 1057