ගොටුකොල වගාව gotukola wagawa
Belpaper බෙල් පෙපර්
Lucky Plant pela -  ලකී ප්ලාන්ට් ගැන
කන්කුන් වගාව kankun wagawa
නිවිති වගාව nivithi wagawa
තේ වගාවේ මූලික පියවරයන්.tea wagawa mula sita

hathu wagawa බිම්මල්[හතු] වගාව ඔබ දන්නවාද?
Views 3217
Wana Wagawa වන වගාව
Views 2138
Heen Wagawa හේන් වගාව
Views 32476
Gewathu Wagawa ගෙවතු වගාව
Views 53528
China Goraka චීන ගොරකා
Views 881
Aththana අත්තන
Views 2341
Hathawariya හාතාවාරිය
Views 3030
Kaju කජු
Views 2262
Rooga saha Paliboda රෝග  සහ පලිබෝධ
Views 2214
Mudu Pulli Wairas Roogaya මුදු පුල්ලි වෛරස් රෝගය
Views 2015
Maduru Mardanayata Baktiriyawak මදුරු මර්දනට  බැක්ටීරියාවක්
Views 1152
Maduruwangenma Rasayanikayak මදුරුවන්ගෙන්ම රසායනිකයක්
Views 1487
Kappadu Kiytha කප්පාදු කියත(Pruning saw)
Views 1515
Badda Pihiya බද්ධ පිහිය (Budding Knife)
Views 1846
Sawal සවල්
Views 1477
Rekkaya රේක්කය
Views 2070
Lucky Plant pela -  ලකී ප්ලාන්ට් ගැන
Views 1257
Anthurium ඇන්තුරියම්
Views 8454
Iksora ඉක්සෝරා
Views 2406
Okid Situwema  ඕකිඩ් සිටුවීම
Views 6084
Belpaper බෙල් පෙපර්
Views 1374
kohila walak gewaththama sadagamu කොහිල වලක් ගෙවත්තේම සාදාගනිමු
Views 742
thakkali gewaththa waga karamu ගෙවත්තේ තක්කාලි වගාව
Views 1329
Karapincha රසකාරකය කරපිංචා
Views 2121
Aligata Peera pela badda karana hati අලිගැට පේර බද්ධ කරන හැටි
Views 665
Badda Rabutan බද්ධ රඹුටන්
Views 2224
Annasi අන්නාසි
Views 1957
Wel Dhodam Wagawa වැල්දොඩම් වගාව
Views 4269
Kukul Palanaya කුකුල් පාලනය
Views 4052
Uru Palanaya ඌරු පාලනය
Views 23676
Kukulu Palanaya කුකුළු පාලනය
Views 5342
Gawa Palanaya ගව පාලනය.
Views 31770
Pol Idam Wala Gammiris පොල් ඉඩම්වල ගම්මිරිස්
Views 4340
Puwak පුවක්
Views 2758
Sulu Apanayana Boga සුළු අපනයන බෝග
Views 3350
Kokowa කොකෝවා
Views 1732
Arthapal Wagawa අර්තාපල් වගාව
Views 38318
Magngnokka මඤ්ඤොක්කා
Views 27612
Innala ඉන්නල
Views 1611
Buthsarana බුත්සරණ
Views 1697
තේ වගාවේ මූලික පියවරයන්.tea wagawa mula sita
Views 711
Parisara Hithakami Waga Bimak පරිසර හිතකාමී වගා බිමක්
Views 2841
Pasa Rahithawa Waga Karamu පස රහිතව වගා කරමු
Views 7731
Kabanika Gowithana  කාබනික ගොවිතැන
Views 25471
Wee Wagawa වී වගාව Vee Wagawa
Views 4455
Tee Wagawa තේ  වගාව
Views 3043
Wee Gowithana වී ගොවිතැන
Views 2770
Thee Karmanthaya තේ කර්මාන්තය
Views 1692
ගොටුකොල වගාව gotukola wagawa
Views 1337
කන්කුන් වගාව kankun wagawa
Views 1449
නිවිති වගාව nivithi wagawa
Views 1280