ගොටුකොල වගාව gotukola wagawa
Belpaper බෙල් පෙපර්
Lucky Plant pela -  ලකී ප්ලාන්ට් ගැන
කන්කුන් වගාව kankun wagawa
නිවිති වගාව nivithi wagawa
තේ වගාවේ මූලික පියවරයන්.tea wagawa mula sita

hathu wagawa බිම්මල්[හතු] වගාව ඔබ දන්නවාද?
Views 3449
Wana Wagawa වන වගාව
Views 2230
Heen Wagawa හේන් වගාව
Views 32657
Gewathu Wagawa ගෙවතු වගාව
Views 54056
China Goraka චීන ගොරකා
Views 961
Aththana අත්තන
Views 2422
Hathawariya හාතාවාරිය
Views 3140
Kaju කජු
Views 2357
Rooga saha Paliboda රෝග  සහ පලිබෝධ
Views 2304
Mudu Pulli Wairas Roogaya මුදු පුල්ලි වෛරස් රෝගය
Views 2100
Maduru Mardanayata Baktiriyawak මදුරු මර්දනට  බැක්ටීරියාවක්
Views 1204
Maduruwangenma Rasayanikayak මදුරුවන්ගෙන්ම රසායනිකයක්
Views 1534
Kappadu Kiytha කප්පාදු කියත(Pruning saw)
Views 1577
Badda Pihiya බද්ධ පිහිය (Budding Knife)
Views 1906
Sawal සවල්
Views 1535
Rekkaya රේක්කය
Views 2156
Lucky Plant pela -  ලකී ප්ලාන්ට් ගැන
Views 1465
Anthurium ඇන්තුරියම්
Views 8778
Iksora ඉක්සෝරා
Views 2496
Okid Situwema  ඕකිඩ් සිටුවීම
Views 6282
Belpaper බෙල් පෙපර්
Views 1632
kohila walak gewaththama sadagamu කොහිල වලක් ගෙවත්තේම සාදාගනිමු
Views 851
thakkali gewaththa waga karamu ගෙවත්තේ තක්කාලි වගාව
Views 1506
Karapincha රසකාරකය කරපිංචා
Views 2191
Aligata Peera pela badda karana hati අලිගැට පේර බද්ධ කරන හැටි
Views 766
Badda Rabutan බද්ධ රඹුටන්
Views 2322
Annasi අන්නාසි
Views 2042
Wel Dhodam Wagawa වැල්දොඩම් වගාව
Views 4479
Kukul Palanaya කුකුල් පාලනය
Views 4263
Uru Palanaya ඌරු පාලනය
Views 23850
Kukulu Palanaya කුකුළු පාලනය
Views 5631
Gawa Palanaya ගව පාලනය.
Views 32000
Pol Idam Wala Gammiris පොල් ඉඩම්වල ගම්මිරිස්
Views 4483
Puwak පුවක්
Views 2877
Sulu Apanayana Boga සුළු අපනයන බෝග
Views 3452
Kokowa කොකෝවා
Views 1796
Arthapal Wagawa අර්තාපල් වගාව
Views 38505
Magngnokka මඤ්ඤොක්කා
Views 27750
Innala ඉන්නල
Views 1663
Buthsarana බුත්සරණ
Views 1755
තේ වගාවේ මූලික පියවරයන්.tea wagawa mula sita
Views 925
Parisara Hithakami Waga Bimak පරිසර හිතකාමී වගා බිමක්
Views 2935
Pasa Rahithawa Waga Karamu පස රහිතව වගා කරමු
Views 7897
Kabanika Gowithana  කාබනික ගොවිතැන
Views 25623
Wee Wagawa වී වගාව Vee Wagawa
Views 4652
Tee Wagawa තේ  වගාව
Views 3222
Wee Gowithana වී ගොවිතැන
Views 2886
Thee Karmanthaya තේ කර්මාන්තය
Views 1759
ගොටුකොල වගාව gotukola wagawa
Views 1629
කන්කුන් වගාව kankun wagawa
Views 1721
නිවිති වගාව nivithi wagawa
Views 1486