ගොටුකොල වගාව gotukola wagawa
Belpaper බෙල් පෙපර්
Lucky Plant pela -  ලකී ප්ලාන්ට් ගැන
කන්කුන් වගාව kankun wagawa
නිවිති වගාව nivithi wagawa
තේ වගාවේ මූලික පියවරයන්.tea wagawa mula sita

hathu wagawa බිම්මල්[හතු] වගාව ඔබ දන්නවාද?
Views 3018
Wana Wagawa වන වගාව
Views 2073
Heen Wagawa හේන් වගාව
Views 32361
Gewathu Wagawa ගෙවතු වගාව
Views 52969
China Goraka චීන ගොරකා
Views 782
Aththana අත්තන
Views 2275
Hathawariya හාතාවාරිය
Views 2924
Kaju කජු
Views 2163
Rooga saha Paliboda රෝග  සහ පලිබෝධ
Views 2098
Mudu Pulli Wairas Roogaya මුදු පුල්ලි වෛරස් රෝගය
Views 1957
Maduru Mardanayata Baktiriyawak මදුරු මර්දනට  බැක්ටීරියාවක්
Views 1120
Maduruwangenma Rasayanikayak මදුරුවන්ගෙන්ම රසායනිකයක්
Views 1430
Kappadu Kiytha කප්පාදු කියත(Pruning saw)
Views 1437
Badda Pihiya බද්ධ පිහිය (Budding Knife)
Views 1771
Sawal සවල්
Views 1429
Rekkaya රේක්කය
Views 2021
Lucky Plant pela -  ලකී ප්ලාන්ට් ගැන
Views 1032
Anthurium ඇන්තුරියම්
Views 8122
Iksora ඉක්සෝරා
Views 2304
Okid Situwema  ඕකිඩ් සිටුවීම
Views 5837
Belpaper බෙල් පෙපර්
Views 1092
kohila walak gewaththama sadagamu කොහිල වලක් ගෙවත්තේම සාදාගනිමු
Views 647
thakkali gewaththa waga karamu ගෙවත්තේ තක්කාලි වගාව
Views 1135
Karapincha රසකාරකය කරපිංචා
Views 2038
Aligata Peera pela badda karana hati අලිගැට පේර බද්ධ කරන හැටි
Views 536
Badda Rabutan බද්ධ රඹුටන්
Views 2114
Annasi අන්නාසි
Views 1883
Wel Dhodam Wagawa වැල්දොඩම් වගාව
Views 4041
Kukul Palanaya කුකුල් පාලනය
Views 3771
Uru Palanaya ඌරු පාලනය
Views 23565
Kukulu Palanaya කුකුළු පාලනය
Views 5001
Gawa Palanaya ගව පාලනය.
Views 31561
Pol Idam Wala Gammiris පොල් ඉඩම්වල ගම්මිරිස්
Views 4146
Puwak පුවක්
Views 2640
Sulu Apanayana Boga සුළු අපනයන බෝග
Views 3229
Kokowa කොකෝවා
Views 1693
Arthapal Wagawa අර්තාපල් වගාව
Views 38152
Magngnokka මඤ්ඤොක්කා
Views 27498
Innala ඉන්නල
Views 1558
Buthsarana බුත්සරණ
Views 1655
තේ වගාවේ මූලික පියවරයන්.tea wagawa mula sita
Views 529
Parisara Hithakami Waga Bimak පරිසර හිතකාමී වගා බිමක්
Views 2745
Pasa Rahithawa Waga Karamu පස රහිතව වගා කරමු
Views 7565
Kabanika Gowithana  කාබනික ගොවිතැන
Views 25360
Wee Wagawa වී වගාව Vee Wagawa
Views 4198
Tee Wagawa තේ  වගාව
Views 2936
Wee Gowithana වී ගොවිතැන
Views 2698
Thee Karmanthaya තේ කර්මාන්තය
Views 1649
ගොටුකොල වගාව gotukola wagawa
Views 1020
කන්කුන් වගාව kankun wagawa
Views 1187
නිවිති වගාව nivithi wagawa
Views 1039