ගොටුකොල වගාව gotukola wagawa
Belpaper බෙල් පෙපර්
Lucky Plant pela -  ලකී ප්ලාන්ට් ගැන
කන්කුන් වගාව kankun wagawa
නිවිති වගාව nivithi wagawa
තේ වගාවේ මූලික පියවරයන්.tea wagawa mula sita

hathu wagawa බිම්මල්[හතු] වගාව ඔබ දන්නවාද?
Views 2600
Wana Wagawa වන වගාව
Views 1877
Heen Wagawa හේන් වගාව
Views 31503
Gewathu Wagawa ගෙවතු වගාව
Views 50873
China Goraka චීන ගොරකා
Views 526
Aththana අත්තන
Views 2031
Hathawariya හාතාවාරිය
Views 2694
Kaju කජු
Views 1938
Rooga saha Paliboda රෝග  සහ පලිබෝධ
Views 1871
Mudu Pulli Wairas Roogaya මුදු පුල්ලි වෛරස් රෝගය
Views 1753
Maduru Mardanayata Baktiriyawak මදුරු මර්දනට  බැක්ටීරියාවක්
Views 1011
Maduruwangenma Rasayanikayak මදුරුවන්ගෙන්ම රසායනිකයක්
Views 1295
Kappadu Kiytha කප්පාදු කියත(Pruning saw)
Views 1251
Badda Pihiya බද්ධ පිහිය (Budding Knife)
Views 1622
Sawal සවල්
Views 1288
Rekkaya රේක්කය
Views 1815
Lucky Plant pela -  ලකී ප්ලාන්ට් ගැන
Views 513
Anthurium ඇන්තුරියම්
Views 7131
Iksora ඉක්සෝරා
Views 2061
Okid Situwema  ඕකිඩ් සිටුවීම
Views 5236
Belpaper බෙල් පෙපර්
Views 445
kohila walak gewaththama sadagamu කොහිල වලක් ගෙවත්තේම සාදාගනිමු
Views 357
thakkali gewaththa waga karamu ගෙවත්තේ තක්කාලි වගාව
Views 638
Karapincha රසකාරකය කරපිංචා
Views 1852
Aligata Peera pela badda karana hati අලිගැට පේර බද්ධ කරන හැටි
Views 292
Badda Rabutan බද්ධ රඹුටන්
Views 1837
Annasi අන්නාසි
Views 1668
Wel Dhodam Wagawa වැල්දොඩම් වගාව
Views 3546
Kukul Palanaya කුකුල් පාලනය
Views 3211
Uru Palanaya ඌරු පාලනය
Views 22882
Kukulu Palanaya කුකුළු පාලනය
Views 4276
Gawa Palanaya ගව පාලනය.
Views 30266
Pol Idam Wala Gammiris පොල් ඉඩම්වල ගම්මිරිස්
Views 3687
Puwak පුවක්
Views 2396
Sulu Apanayana Boga සුළු අපනයන බෝග
Views 2934
Kokowa කොකෝවා
Views 1541
Arthapal Wagawa අර්තාපල් වගාව
Views 37233
Magngnokka මඤ්ඤොක්කා
Views 26665
Innala ඉන්නල
Views 1399
Buthsarana බුත්සරණ
Views 1520
තේ වගාවේ මූලික පියවරයන්.tea wagawa mula sita
Views 255
Parisara Hithakami Waga Bimak පරිසර හිතකාමී වගා බිමක්
Views 2453
Pasa Rahithawa Waga Karamu පස රහිතව වගා කරමු
Views 6491
Kabanika Gowithana  කාබනික ගොවිතැන
Views 24554
Wee Wagawa වී වගාව Vee Wagawa
Views 3726
Tee Wagawa තේ  වගාව
Views 2543
Wee Gowithana වී ගොවිතැන
Views 2369
Thee Karmanthaya තේ කර්මාන්තය
Views 1503
ගොටුකොල වගාව gotukola wagawa
Views 338
කන්කුන් වගාව kankun wagawa
Views 636
නිවිති වගාව nivithi wagawa
Views 541