ගොටුකොල වගාව gotukola wagawa
Belpaper බෙල් පෙපර්
Lucky Plant pela -  ලකී ප්ලාන්ට් ගැන
කන්කුන් වගාව kankun wagawa
නිවිති වගාව nivithi wagawa
තේ වගාවේ මූලික පියවරයන්.tea wagawa mula sita

hathu wagawa බිම්මල්[හතු] වගාව ඔබ දන්නවාද?
Views 2722
Wana Wagawa වන වගාව
Views 1939
Heen Wagawa හේන් වගාව
Views 31827
Gewathu Wagawa ගෙවතු වගාව
Views 51583
China Goraka චීන ගොරකා
Views 619
Aththana අත්තන
Views 2121
Hathawariya හාතාවාරිය
Views 2780
Kaju කජු
Views 2022
Rooga saha Paliboda රෝග  සහ පලිබෝධ
Views 1954
Mudu Pulli Wairas Roogaya මුදු පුල්ලි වෛරස් රෝගය
Views 1829
Maduru Mardanayata Baktiriyawak මදුරු මර්දනට  බැක්ටීරියාවක්
Views 1049
Maduruwangenma Rasayanikayak මදුරුවන්ගෙන්ම රසායනිකයක්
Views 1340
Kappadu Kiytha කප්පාදු කියත(Pruning saw)
Views 1330
Badda Pihiya බද්ධ පිහිය (Budding Knife)
Views 1676
Sawal සවල්
Views 1328
Rekkaya රේක්කය
Views 1877
Lucky Plant pela -  ලකී ප්ලාන්ට් ගැන
Views 726
Anthurium ඇන්තුරියම්
Views 7507
Iksora ඉක්සෝරා
Views 2153
Okid Situwema  ඕකිඩ් සිටුවීම
Views 5467
Belpaper බෙල් පෙපර්
Views 699
kohila walak gewaththama sadagamu කොහිල වලක් ගෙවත්තේම සාදාගනිමු
Views 476
thakkali gewaththa waga karamu ගෙවත්තේ තක්කාලි වගාව
Views 835
Karapincha රසකාරකය කරපිංචා
Views 1926
Aligata Peera pela badda karana hati අලිගැට පේර බද්ධ කරන හැටි
Views 370
Badda Rabutan බද්ධ රඹුටන්
Views 1937
Annasi අන්නාසි
Views 1756
Wel Dhodam Wagawa වැල්දොඩම් වගාව
Views 3727
Kukul Palanaya කුකුල් පාලනය
Views 3423
Uru Palanaya ඌරු පාලනය
Views 23167
Kukulu Palanaya කුකුළු පාලනය
Views 4507
Gawa Palanaya ගව පාලනය.
Views 30826
Pol Idam Wala Gammiris පොල් ඉඩම්වල ගම්මිරිස්
Views 3866
Puwak පුවක්
Views 2496
Sulu Apanayana Boga සුළු අපනයන බෝග
Views 3046
Kokowa කොකෝවා
Views 1585
Arthapal Wagawa අර්තාපල් වගාව
Views 37586
Magngnokka මඤ්ඤොක්කා
Views 27004
Innala ඉන්නල
Views 1460
Buthsarana බුත්සරණ
Views 1573
තේ වගාවේ මූලික පියවරයන්.tea wagawa mula sita
Views 353
Parisara Hithakami Waga Bimak පරිසර හිතකාමී වගා බිමක්
Views 2546
Pasa Rahithawa Waga Karamu පස රහිතව වගා කරමු
Views 6794
Kabanika Gowithana  කාබනික ගොවිතැන
Views 24858
Wee Wagawa වී වගාව Vee Wagawa
Views 3921
Tee Wagawa තේ  වගාව
Views 2688
Wee Gowithana වී ගොවිතැන
Views 2497
Thee Karmanthaya තේ කර්මාන්තය
Views 1553
ගොටුකොල වගාව gotukola wagawa
Views 557
කන්කුන් වගාව kankun wagawa
Views 852
නිවිති වගාව nivithi wagawa
Views 742