ගොටුකොල වගාව gotukola wagawa
Belpaper බෙල් පෙපර්
Lucky Plant pela -  ලකී ප්ලාන්ට් ගැන
කන්කුන් වගාව kankun wagawa
නිවිති වගාව nivithi wagawa
තේ වගාවේ මූලික පියවරයන්.tea wagawa mula sita

hathu wagawa බිම්මල්[හතු] වගාව ඔබ දන්නවාද?
Views 2445
Wana Wagawa වන වගාව
Views 1804
Heen Wagawa හේන් වගාව
Views 30264
Gewathu Wagawa ගෙවතු වගාව
Views 49598
China Goraka චීන ගොරකා
Views 434
Aththana අත්තන
Views 1947
Hathawariya හාතාවාරිය
Views 2599
Kaju කජු
Views 1859
Rooga saha Paliboda රෝග  සහ පලිබෝධ
Views 1788
Mudu Pulli Wairas Roogaya මුදු පුල්ලි වෛරස් රෝගය
Views 1683
Maduru Mardanayata Baktiriyawak මදුරු මර්දනට  බැක්ටීරියාවක්
Views 973
Maduruwangenma Rasayanikayak මදුරුවන්ගෙන්ම රසායනිකයක්
Views 1247
Kappadu Kiytha කප්පාදු කියත(Pruning saw)
Views 1197
Badda Pihiya බද්ධ පිහිය (Budding Knife)
Views 1561
Sawal සවල්
Views 1224
Rekkaya රේක්කය
Views 1753
Lucky Plant pela -  ලකී ප්ලාන්ට් ගැන
Views 332
Anthurium ඇන්තුරියම්
Views 6817
Iksora ඉක්සෝරා
Views 2000
Okid Situwema  ඕකිඩ් සිටුවීම
Views 5046
Belpaper බෙල් පෙපර්
Views 228
kohila walak gewaththama sadagamu කොහිල වලක් ගෙවත්තේම සාදාගනිමු
Views 250
thakkali gewaththa waga karamu ගෙවත්තේ තක්කාලි වගාව
Views 418
Karapincha රසකාරකය කරපිංචා
Views 1755
Aligata Peera pela badda karana hati අලිගැට පේර බද්ධ කරන හැටි
Views 227
Badda Rabutan බද්ධ රඹුටන්
Views 1769
Annasi අන්නාසි
Views 1582
Wel Dhodam Wagawa වැල්දොඩම් වගාව
Views 3375
Kukul Palanaya කුකුල් පාලනය
Views 3040
Uru Palanaya ඌරු පාලනය
Views 21979
Kukulu Palanaya කුකුළු පාලනය
Views 4034
Gawa Palanaya ගව පාලනය.
Views 29075
Pol Idam Wala Gammiris පොල් ඉඩම්වල ගම්මිරිස්
Views 3498
Puwak පුවක්
Views 2284
Sulu Apanayana Boga සුළු අපනයන බෝග
Views 2819
Kokowa කොකෝවා
Views 1463
Arthapal Wagawa අර්තාපල් වගාව
Views 36119
Magngnokka මඤ්ඤොක්කා
Views 25518
Innala ඉන්නල
Views 1326
Buthsarana බුත්සරණ
Views 1467
තේ වගාවේ මූලික පියවරයන්.tea wagawa mula sita
Views 171
Parisara Hithakami Waga Bimak පරිසර හිතකාමී වගා බිමක්
Views 2388
Pasa Rahithawa Waga Karamu පස රහිතව වගා කරමු
Views 5463
Kabanika Gowithana  කාබනික ගොවිතැන
Views 23611
Wee Wagawa වී වගාව Vee Wagawa
Views 3529
Tee Wagawa තේ  වගාව
Views 2419
Wee Gowithana වී ගොවිතැන
Views 2267
Thee Karmanthaya තේ කර්මාන්තය
Views 1428
ගොටුකොල වගාව gotukola wagawa
Views 153
කන්කුන් වගාව kankun wagawa
Views 450
නිවිති වගාව nivithi wagawa
Views 372