ගොටුකොල වගාව gotukola wagawa
Belpaper බෙල් පෙපර්
Lucky Plant pela -  ලකී ප්ලාන්ට් ගැන
කන්කුන් වගාව kankun wagawa
නිවිති වගාව nivithi wagawa
තේ වගාවේ මූලික පියවරයන්.tea wagawa mula sita

hathu wagawa බිම්මල්[හතු] වගාව ඔබ දන්නවාද?
Views 3546
Wana Wagawa වන වගාව
Views 2268
Heen Wagawa හේන් වගාව
Views 32763
Gewathu Wagawa ගෙවතු වගාව
Views 54338
China Goraka චීන ගොරකා
Views 993
Aththana අත්තන
Views 2462
Hathawariya හාතාවාරිය
Views 3223
Kaju කජු
Views 2402
Rooga saha Paliboda රෝග  සහ පලිබෝධ
Views 2351
Mudu Pulli Wairas Roogaya මුදු පුල්ලි වෛරස් රෝගය
Views 2145
Maduru Mardanayata Baktiriyawak මදුරු මර්දනට  බැක්ටීරියාවක්
Views 1224
Maduruwangenma Rasayanikayak මදුරුවන්ගෙන්ම රසායනිකයක්
Views 1554
Kappadu Kiytha කප්පාදු කියත(Pruning saw)
Views 1604
Badda Pihiya බද්ධ පිහිය (Budding Knife)
Views 1938
Sawal සවල්
Views 1551
Rekkaya රේක්කය
Views 2195
Lucky Plant pela -  ලකී ප්ලාන්ට් ගැන
Views 1566
Anthurium ඇන්තුරියම්
Views 8948
Iksora ඉක්සෝරා
Views 2547
Okid Situwema  ඕකිඩ් සිටුවීම
Views 6383
Belpaper බෙල් පෙපර්
Views 1785
kohila walak gewaththama sadagamu කොහිල වලක් ගෙවත්තේම සාදාගනිමු
Views 916
thakkali gewaththa waga karamu ගෙවත්තේ තක්කාලි වගාව
Views 1609
Karapincha රසකාරකය කරපිංචා
Views 2232
Aligata Peera pela badda karana hati අලිගැට පේර බද්ධ කරන හැටි
Views 836
Badda Rabutan බද්ධ රඹුටන්
Views 2399
Annasi අන්නාසි
Views 2103
Wel Dhodam Wagawa වැල්දොඩම් වගාව
Views 4592
Kukul Palanaya කුකුල් පාලනය
Views 4381
Uru Palanaya ඌරු පාලනය
Views 23956
Kukulu Palanaya කුකුළු පාලනය
Views 5800
Gawa Palanaya ගව පාලනය.
Views 32162
Pol Idam Wala Gammiris පොල් ඉඩම්වල ගම්මිරිස්
Views 4566
Puwak පුවක්
Views 2938
Sulu Apanayana Boga සුළු අපනයන බෝග
Views 3496
Kokowa කොකෝවා
Views 1819
Arthapal Wagawa අර්තාපල් වගාව
Views 38677
Magngnokka මඤ්ඤොක්කා
Views 27827
Innala ඉන්නල
Views 1692
Buthsarana බුත්සරණ
Views 1784
තේ වගාවේ මූලික පියවරයන්.tea wagawa mula sita
Views 1020
Parisara Hithakami Waga Bimak පරිසර හිතකාමී වගා බිමක්
Views 2975
Pasa Rahithawa Waga Karamu පස රහිතව වගා කරමු
Views 7969
Kabanika Gowithana  කාබනික ගොවිතැන
Views 25722
Wee Wagawa වී වගාව Vee Wagawa
Views 4731
Tee Wagawa තේ  වගාව
Views 3281
Wee Gowithana වී ගොවිතැන
Views 2917
Thee Karmanthaya තේ කර්මාන්තය
Views 1778
ගොටුකොල වගාව gotukola wagawa
Views 1772
කන්කුන් වගාව kankun wagawa
Views 1826
නිවිති වගාව nivithi wagawa
Views 1582