ප්‍රශ්නය: ශිෂ්ණය සාමාන්‍ය පමණට වඩා කෙටි වීමෙන් ලිංගික සම්බන්ධතාවයක දී ඇතිවන තෘප්තියට බලපෑමක් ඇතිවේද?


පිළිතුර නැත. මෙය කාන්තාවන් හා පුරුෂයින් දෙකොටසම අතර පැතිර ඇති මිත්‍යා මතයකි. නමුත් ශිෂ්ණයේ දිග ප්‍රමාණය ලිංගික සංසර්ගයේදි ඇතිවන තෘප්තිය සදහා කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොකරයි.