සමරනායක ගුරුතුමා Samaranayak Guruthuma Picture

සීවලී පිරිත

 

1 පූරෙන්තා පාරමී සබ්බේ- සබ්බේ පච්චේක නායකා

සීවලී ගුණ තේජේන – පරිත්තං තම්භණාමහේ

නජාලි තීති ජාලිතාම්-ආ ඊ ඌ ආම් ඉස්වාහා බුද්ධසාමී බුද්ධ සත්‍යාම්

 

2 පදුමුත්තරෝ නාම ජිනෝ - සබ්බ ධම්මේසු චක්ඛුමා

ඉතෝ සතසහස්සම්හි - කප්පේ උප්පජ්ජි නායකෝ

සීවලීච මහාථේරෝ - සෝරහෝ පච්චයා දිනං

 

3 පියෝ දේවමනුස්සානං - පියෝ බ්‍රහ්මාන මුත්තමෝ

පියෝ නාග සුපණ්ණානං - පීණීන්ද්‍රියං නමාමහං

 

4 නාසං සීමෝචමේසීසං - නාන ජාලිති සංජලිං

සදේව මනුස්ස පූජිතං - සබ්බලාභා උපෙන්තු මේ

 

5 සත්තාහං ද්වාර මුළ්හෝහං - මහා දුක්ඛ සමප්පිතෝ

මාතා මේ ඡන්ද දානේන – ඒවමාසී සුදුක්ඛිතා

 

6 කේසේසු ඡිජ්ජමානේසු - අරහත්තමපාපුණි

දේවා නාගා මනුස්සාච – පච්චයානුපනෙන්ති මං

 

7 පදුමුත්තර නාමඤ්ච – විපස්සං ච විනායකං

සංපූජයිං පමුදිතෝ - පච්චයේහි විසේසතෝ

 

8 තතෝ තේසං විසේසේන – කම්මාන විපුලුත්තමං

ලාභංලභාමි සබ්බත්ත – වනේ ගාමේ ජලේ ථලේ

 

9 තදා දේවෝපණීතේහි - මමත්ථාය මහාමති

පච්චයේහි මහාවීරෝ - සසංඝෝ ලෝකනායකෝ

 

10 උපට්ඨිතෝ මයා බුද්ධෝ - ගන්ත්වා රේවත මද්දස

තතෝ ජේතවනං ගන්ත්වා - ඒතදග්ගේ ඨපේසිමං

 

11 රේවතං දස්සනත්ථාය - යදායාති විනායකෝ

තිංස භික්ඛු සහස්සේහි - සහ ලෝකග්ගනායකෝ

 

12 ලාභිනං සීවලී අග්ගෝ - මම සිස්සේසු භික්ඛවෝ

සබ්බ ලෝකහිතෝ සත්ථා - කිත්තයි පරිසාසුමං

 

13 කිලේසා ඣාපිතා මය්හං - භවාසබ්බේ සමූහතා

නාගොව බන්ධනංඡෙත්වා - විහාරාමි අනාසවෝ

 

14 ස්වාගතං වත මේ ආසි - බුද්ධසෙට්ඨස්ස සන්තිකං

තිස්සො විජ්ජා අනුප්පත්තො - කතං බුද්ධස්ස සාසනං

 

15 පටිසම්භිදා චතස්සොච - විමොක්ඛාපිච අට්ඨමෝ

ඡලභිඤ්ඤා සච්ඡිකතා - කතං බුද්ධස්ස සාසනං

 

16 බුද්ධ පුත්තෝ මහාථෙරෝ - සීවලී ජින සාවකෝ

උග්ග තේජෝ මහාවීරෝ - තේජසා ජින සාසනං

 

17 රක්ඛන්තා සීල තේජෙන – ධනවන්තෝ යසස්සිනෝ

එවං තේජානුභාවේන – සදාරක්ඛන්තු සීවලී

 

18 කප්පට්ඨායීති බුද්ධස්ස - බෝධිමූලෙ නිසීදයී

මාරසේනප්පමද්දන්තො - සදාරක්ඛන්තු සීවලී

 

19 දසපාරමිතප්පත්තෝ - පබ්බජී ජිනසාසනේ

ගෝතම සක්‍ය පුත්තෝසි - ථේරේන මම සීවලී

 

20 මහා සාවකා අසීතිංසූ - පුණ්ණත්ථෙරෝ යසස්සි සෝ

භවභොගේ අග්ගලාභිසු - උත්තමෝ තේන සීවලී

 

21 එවං අචින්තියං බුද්ධා - බුද්ධ ධම්මා අචින්තියා

අචින්තියේසු පසන්නානං -විපාකෝ හෝති අචින්තියෝ

 

22 තේසං සච්චේන සීලෙන - ඛන්ති මෙත්ත බලේන ච

තේපි මං අනුරක්ඛන්තු - සබ්බ දුක්ඛ විනාසනං

 

23 තේසං සච්චේන සීලෙන - ඛන්ති මෙත්ත බලේන ච

තේපි මං අනුරක්ඛන්තු - සබ්බ භය විනාසනං

 

24 තේසං සච්චේන සීලෙන – ඛන්තී මෙත්ත බලේන ච

තේපි මං අනුරක්ඛන්තු - සබ්බ රෝග විනාසනං