සමරනායක ගුරුතුමා Samaranayak Guruthuma Picture

තණ්හා ආශා ඔලොගු කරේ ලා

තණ්හා ආශා ඔලොගු කරේ ලා
මග තොට නොබලා වගතුග නොසොයා
එළිය දකින්නද මේ යන්නේ……
ඒ… සැපත සොයන්නද මේ යන්නේ
කතරේ…..
ගිනිගත් වැලි තලයේ
තණ්හා ආශා……..

උතුරන ගංගා නියඟය ආදා
වියළී යනවා ගහකොල මැලවී
මල් හට ගන්නා වසන්තයම නෑ
හැමදා…..
අප යන මේ ගමනේ
තණ්හා ආශා………

අඳුරෙන් ගැලවි
එළිය සොයන්නෝ
හැමදා අඳුරේ අඳුර දකින්නෝ
අඳුර දකින්නෝ
දිවියේ සාරය
දිවියේ සාරය මෙපමණි ඇත්තේ
අඳුරේ…..
අප හැම වල්මත් වී
තණ්හා ආශා……..

සැපත විනෝදේ උපත කදුළ වේ
විපත පියා වේ මේ ලොව සැපතේ
පිය පුතු දෙදෙනා එකටයි ඉන්නේ
කිසිදා…..
නැත උන් වෙන් වන්නේ

තණ්හා ආශා..