ලී කෙලි සෙල්ලම් Lee Keli Sellam

 

 

එක පඳුරෙන් ලී සයක් කපා                              ගෙන

එක නම ඇති දෙදෙනෙකු ගෙන්වා                     ගෙන

ගුරුන් අතට දී ලී බෙදවා                                 ගෙන

අපි ලී කෙළමුය දෙපිල සැදී                             ගෙන

 

බෝ අත්තට වැඳ සිරස නම                                න්නේ

ආ පස්සට වැඳ මුණ පෙරල                                න්නේ

ඒ පැත්තේ අය අප අඳුන                                   න්නේ

බෝ පත්තිණි මට අවසර දෙ                              න්නේ

 

උදයට පායන ඉර දෙවියන්ට                              ත්

සවසට පායන සඳ දෙවියන්ට                             ත්

අප ඇති කල අපෙ දෙමව්පියන්ට                        ත්

වැඳ වැඳ පින්දෙමු නිවන් දකින්ට                        ත්

 

ඉරු දෙවියන්ගේ එලවහු පැටි                             යා

රන්වන් බානක් බැඳලා සිටි                               යා

බාන කඩාගෙන කණු මුල සිටි                           යා

සොයලා දෙනු මගෙ එලවහු පැටි                        යාලී කෙලි සෙල්ලම් - le kali sallam

ලී කෙලි සෙල්ලම් Lee Keli Sellam

ලී කෙලි සෙල්ලම් lee keli sellam lee keli sellam lee kely sellam leekeli sellam leekely sellam lee keli sellam lee kely sellam

Lee Keli Sellam, Lee Kely Sellam, Leekeli Sellam, Leekely Sellam, lee keli sellam, lee kely sellam

ලී කෙලි සෙල්ලම් lee keli sellam lee keli sellam lee kely sellam leekeli sellam leekely sellam lee keli sellam lee kely sellam

ලී කෙලි සෙල්ලම් Lee Keli Sellam
ලී කෙලි සෙල්ලම් Lee Keli Sellam

ලී කෙලි සෙල්ලම් Lee Keli Sellam ලී කෙලි සෙල්ලම් lee keli sellam lee keli sellam lee kely sellam leekeli sellam leekely sellam lee keli sellam lee kely sellam Lee Keli Sellam, Lee Kely Sellam, Leekeli Sellam, Leekely Sellam, lee keli sellam, lee kely sellam