සංදේශ කවි Sandesha Kawi

 

 

මලේ මලේ තැඹිලිය වැන්න පොල්                    මලේ

රැලේ රැලේ මුදින් දමන දිය                               රැලේ

බලේ බලේ රාසින් දෙවියන්ගෙ                         බලේ

ගලේ කොටුව බැන්දයි තිරිකුණා                        මලේ

 

පේරාදෙණියෙ එක්සිත් ඇති                       මහත්වරු

පාලම සදන්නට ගත්තේ යකඩ                           කරු

ඒවා මැදට ඇණ දුන්නේ ගල්                            පතුරු

පාලම තිබෙයි මේ කප තවතිනා                         තුරු

 

රුසිරු පෙත්තන්ගොඩ උයනට                  වැඩියාය

නපුරු උණ කටුව පතුලේ                        ඇනුණාය

එක්ව සිටි සැවොම වටකොට                     මතුලාය

රාජ සිංහ දෙවි නාමෙත්                           මැකුණාය

 

ගල් ගිගිරන් ගල් ගිගිරන් ගල්                     කැටියා

මල් මිහිරන් මල් මිහිරන් මල්                     කැටියා

කළු තිඹිරට පිට දීලා වැඩ                           සිටියා

කළු දිය පොකුණ බලන්ඩ දෙවියොත්         වැඩියා

 

අඳින අඳින සේලේ රැලි                             වැටීයන්

බඳින බඳින කොණ්ඩේ මල්                       පිපීයන්

එලලු බඳේ රන් ගෝමර                             ඉසීයන්

මගෙ නෑනා මට හීනෙන්                       පෙනීයන්

 

ඉර බල බලා උනිමි ඉරගල වැටෙන            තුරා

සඳ බලා බලා උනිමි සඳගල වැටෙන          තුරා

මඟ බලා බලා උනිමි මල පුබුදු වන             තුරා

මම බල බලා උනිමි මගෙ මැණිකෙ     එනතුරාසංදේශ කවි - sandesha kavi

සංදේශ කවි Sandesha Kawi

සංදේශ කවි sandesha kawi sandesha kawi sandesha kavi sandhesha kawi sandhesha kavi sandesa kawi sandesa kavi sandeshakawi sandeshakavi

Sandesha Kawi, Sandesha Kavi, Sandhesha Kawi, Sandhesha Kavi, sandesa kawi, sandesa kavi, sandeshakawi, sandeshakavi

සංදේශ කවි sandesha kawi sandesha kawi sandesha kavi sandhesha kawi sandhesha kavi sandesa kawi sandesa kavi sandeshakawi sandeshakavi

සංදේශ කවි Sandesha Kawi
සංදේශ කවි Sandesha Kawi

සංදේශ කවි Sandesha Kawi සංදේශ කවි sandesha kawi sandesha kawi sandesha kavi sandhesha kawi sandhesha kavi sandesa kawi sandesa kavi sandeshakawi sandeshakavi Sandesha Kawi, Sandesha Kavi, Sandhesha Kawi, Sandhesha Kavi, sandesa kawi, sandesa kavi, sandeshakawi, sandeshakavi