සෙත් කවි  Seth Kawi

 

 

ය මග ‍වැඩේ‍වා.
වැය මග අඩු‍ව යේවා.
ජය සතුට වේවා.
අපේ ගේ සිරි නිවෙස වේවා.

 ඇල්ලෙන් දිය ගලන ලෙසට - අයමග නැග ඒවා.
වැල්ලෙත් බඹරේ කැරකෙන - කාලය හොද වේවා.
ඉල්ලම් ධන නිදන් සමග - පෙරපින මතු වේ‍වා.
පල්ලම් බැසගිය දියුණුව - ආයෙත් නැග එවා.

 පෙර පිණ නැගේවා. - කල පව් ‍ඵල නොදේවා.
දෙව් රැක්ම වේවා. - සියල් ගහ දොස් අඵල යේවා.

 ඇස්වහ කටවහ හෝවහ යේවා.
දොස් හදි අණවිණ වස් දොස් යේවා.
‍දෙස්ද දෙවොල් සූනියන් කැපේවා.
අස්වී නවගහ දොස් ජය වේවා.

 දු දරු මා පිය සෙනෙහස බැඳුමට
මව් පිය දරු පෙම එකට බැ‍ඳේවා.
දරු සිත මව් පියනට නතු වේවා.
අපගේ දරුවෝ කීකරු වෙත්වා.
දියුණේ ජය මාවත සුසදත්වා.

 සරසවි මෑණියන් ගෙන් පිහිට ලැබුමට
දැණුම් සවි සිහිසවි -
බසැසවි සිප්කලා සවි
සතරසවි සරසවි -
මව්ණි මට දුනැමැනවි සිප්ස‍වි

 ගණපති දෙවි පිහිට ලැ‍බේවා
අතෙහි පොත ඇති දෙවි - ණුවනට ඉසුරු ගණදෙවි
ගත්ලෙවැ අගපදවි - දෙන්න මට සිහිණුවන යුගසවිසෙත් කවි - sath kavi

සෙත් කවි Seth Kawi

සෙත් කවි seth kawi seth kawi sethkawi seth kavi sethkavi sethkawi sethkavi seth kawi seth kavi

Seth Kawi, Sethkawi, Seth Kavi, Sethkavi, sethkawi, sethkavi, seth kawi, seth kavi

සෙත් කවි seth kawi seth kawi sethkawi seth kavi sethkavi sethkawi sethkavi seth kawi seth kavi

සෙත් කවි Seth Kawi
සෙත් කවි Seth Kawi

සෙත් කවි Seth Kawi සෙත් කවි seth kawi seth kawi sethkawi seth kavi sethkavi sethkawi sethkavi seth kawi seth kavi Seth Kawi, Sethkawi, Seth Kavi, Sethkavi, sethkawi, sethkavi, seth kawi, seth kavi