උපදේශ කවි  Upadesha Kawi

 

 

ගසට කෙටුම ගස මුල පෑයුමෙන්                      දැනේ
මිනිහා නොමිනිහා යන කඩිසරෙන්                  දැනේ
අමුතු බත් දීම අත ඇල්ලුමෙන්                         දැනේ
හානා හීය පානා අඬ හැරෙන්                           දැනේ

 වරද පෙනෙන තරමට වැරදුණා                           වේ
වරද ඇතත් නිකරුණේ වැඩ කළා                 නොවේ
වරද පෙනෙති වැඩ නූගත් අයට                     ලොවේ
වරද නැති කෙනෙක් නැත සකි මේ                ලොවේ

 ගොඩැල්ලේ තරම දැන ගෙන ළිඳ                   කපනූ
බොරැල්ලේ තරම දැන ගෙන උඩ                    පනිනූ
කඩුල්ලේ තරම දැන ගෙන වැට                       බඳිනූ
තමුන්ගේ තරම දැන ගෙන කල්                       හරිනූ

 ඇස නැතිදා පොත් ගත්තේ                           කියන්ටද
දත නැතිදා උක් දඬු ගිනි                                තපින්ටද
වෙර නැතිදා ගහ ගත්තේ                              දිනන්ටද
යුධ ඇතිදා නැති කග කොස්                      කොටන්ටද

 එක් උනදාට උක් දණ්ඩේ පැණි                          සේමා
වෙන් උනදාට යක් දණ්ඩේ වද                           සේමා
ගොසින් ගොසින් කටු අත්තේ අග                      සේමා
ඉතින් ලඳේ කරවිල තිබ්බටු                                සේමා

 

 

 

තිබූ තැනක සොර සතුරන් ගතනොහෙනා

එසැඩ මනාවත් වතුරෙන් වලනොයනා

කෝප වුවත් රජමැතිදුන් ගතනොහෙනා

උගතමනා ශිල්පයමයි මතු රැකෙනාඋපදේශ කවි - upadesha kavi

උපදේශ කවි Upadesha Kawi

උපදේශ කවි upadesha kawi upadesha kawi upadeshakawi upadesa kawi upadeshakawi upadeshakavi upadesha kavi upadeshakawi upadesa kavi upadesakavi

Upadesha Kawi, UpadeshaKawi, Upadesa Kawi, upadeshakawi, upadeshakavi, Upadesha Kavi, UpadeshaKawi, upadesa kavi, Upadesakavi

උපදේශ කවි upadesha kawi upadesha kawi upadeshakawi upadesa kawi upadeshakawi upadeshakavi upadesha kavi upadeshakawi upadesa kavi upadesakavi

උපදේශ කවි Upadesha Kawi
උපදේශ කවි Upadesha Kawi

උපදේශ කවි Upadesha Kawi උපදේශ කවි upadesha kawi upadesha kawi upadeshakawi upadesa kawi upadeshakawi upadeshakavi upadesha kavi upadeshakawi upadesa kavi upadesakavi Upadesha Kawi, UpadeshaKawi, Upadesa Kawi, upadeshakawi, upadeshakavi, Upadesha Kavi, UpadeshaKawi, upadesa kavi, Upadesakavi