යසෝමා ගුරුමාතාව Yasoma Gurumathawa xslg story year xslg katha xslg new xslg sinhala xslg wal katha
video

go magazine hot photos | kollo kello hukana heti

wal ganu heluwen | wal ganu katha | wal ganu photos

Oba Nisa Teledrama Episode 39 Cast 19th June 2019 | 2019.06.19

Name :

This Programs Name Oba Nisa

Episode :

This Programs Episode 39

Brodcast TV Channel & Distributor :

This Programs BrodcastingSirasa Tv TV Channel Oba Nisa Cast

Other Video Source Page:

www.srilankantele.com Oba Nisa srilankantele.com from sri lankantele dramas online sri lankan teledrama full sri lankan television sri lankan tele www.sinhalateledramas.com Oba Nisa www.sinhala teledramas.lk www.sinhala teledramas.com sinhala teledramas completed www.sirisara.lk Oba Nisa www.sirisara.lk sinhala movies sirisara.lk teledrama www.sinhalateledramas.com www.sinhala teledramas.lk www.sinhala teledramas.com sinhala completed www.tharunaya.com Oba Nisa tharunaya sinhala teledramas movies tharunaya.com teledramas col3 teledrama derana itn itn news old page tv video show www.tharunaya.com www.tvlankalive.comOba Nisa tv lanka live stream tv lanka live facebook tv lanka live cricket match tv lanka live cricket streaming tv lanka live cricket sri lanka tv live cricket www.varunamultimedia.com Oba Nisa varuna multimedia cartoon derana dream star hiru tv derana news hiru news sirasa news swarnavahini news itn news package tv derana www.lankachannel.com >www.lankachannel.com film www.lankachannel.lk sinhala sri lanka channel sinhala teledrama www.sri lanka channel.com sri Oba Nisa tv sri lanka channel video www.lakfreedom.info lakfreedom info local channels www.watch.lk www.watch org hindi movie.com www.monarch watch.org www.geoengineering Oba Nisa www.watch free.org www.online movies.org www.derana.lk live www.derana.lk online www.rupavahini.lk online www sirasa tv lk www.col3negoriginal.lk col3negoriginal.lk youtube col3negoriginal lk playlists col3negoriginal.lk live col3negoriginal.lk col col3negoriginal.lk sinhala movie col3negoriginal.lk teledrama lakvisiontv.com Oba Nisa lakvisiontv tv.com lk complete teledrama baiscope col3 cricket live co watch col3neg derana tv for latest sri lanka for latest sri lankan teledrama gossips hada niwana rasa lk playlist sri lanka sinhala news sinhala cartoon lakvisiontv.com teledrama www.lakvisiontv.com teledrama tv channel


Language :

This Programs Language Sinhala

Publishing Date

This Programs Posted By Oba Nisa | 19/06/2019 | 19 06 2019 | 19,06,2019 | 19th June 2019 | 2019.06.19 | 2019-06-19 | 19-06-2019

Oba Nisais a Sinhalese Sri Lankan television prime-time soap opera teledrama on the Sirasa Tv network. Developed and directed by and written by .